Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve: Bestern Kft.

Képviselő: Dr. Jójárt Ferenc

Adószáma: 26682329206

Székhelye: 6726 Szeged Cserzy Mihály utca 32.

elérhetősége: stay@arthomeingatlan.hu

A Bestern Kft. apartmanjai Cosy inner city getaway bestern, Sun terrace mini penthouse bestern, University city life bestern, Synagoge view loft bestern, Romantic riverview bestern, Ultralux magnolia city center bestern, Park hideaway bestern, Hip riverview bestern, (továbbiakban szálláshely) Adatvédelmi szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az apartmannál folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban:Infotv.) Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A szálláshely által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A szálláshely személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek mindenszakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A szálláshely személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli -hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A szálláshely az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. A szálláshelyen adatkezelést végző személy megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a szálláshely által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését kezdeményezni.

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

 

 

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS, FOGLALÁS

Az adatkezelő neve Kardos András
Az adatkezelő elérhetősége 6724 Szeged Cserzy Mihály utca 32.
Az adatkezelés célja

 

Az ajánlatkérési, szállásfoglalási folyamat egyszerűsítése kötelezettségek

nélkül

VIZA és NTAK rendszer adatszolgáltatása

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az online ajánlatkérést, foglalást kezdeményező személy kifejezett és

önkéntes, előzetes hozzájárulása

További jogszabályok:

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének

állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

A kezelt személyes adatok megnevezése Ajánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint: név, lakcím, születési

hely, idő, anyja neve, igazolvány száma, e-mail cím, telefonszám

 

A személyes adatok kezelésének előirányzott

időtartama

 

A hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg a jogszabályban előírt ideig.

 

 

A szálláshely munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A szálláshely által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról (statisztika). Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A VIZA rendszert (Vendég Információs Zárt Adatbázis) üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynökség, vagyis a turisztikai tárhelyszolgáltató, a rendszerbe érkező adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

Ebben a minőségben:

– a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és az e § szerinti műveleteket végezheti

– biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak

– a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá

– a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további

adatfeldolgozót nem vehet igénybe

– az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a

lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet

megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit

– segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló

információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek

kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében

– az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a szálláshely feltüntetett elérhetőségein.

A szálláshely vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A szálláshely kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelést végző – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra

– az adatkezelést az adatkezelést végző személy felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szálláshely vezetője az Infotv. 21. § (3] bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A szálláshely az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.